تاکنون ثبت نشده است؟
در صورتی که شناسه و رمز عبور را فراموش نموده اید، در این قسمت کلیک نمایید
فرم درخواست قیمت
فرم درخواست قیمت: همواره از استعلام ارزشمند استقبال نموده و در صورتی که به قیمتی در مورد محصولات اتونیکز نیاز دارید، لطفا فرم درخواست ذیل را پر نمایید در اسرع وقت به شما پاسخ خواهیم داد
شرکت
نام
Password
کشور
ادرس
شماره تلفن
Email
محصولات
توصیف
Autonics Iran Website - Sensor, Proximity Sensor, Photo sensor,Temperature Controller, Counter, Timer
گواهینامه ها
گواهینامه های استاندارد جهانی را مشاهده نموده و دانلود نمایید

 

ISO : (International Organization for Standardization) ,  SMICC

کل ایتم ها Products
CE : (Communite European) , EUROPEAN INC.

CTY/CTS/CT, L8N(LA8N)

Counter
ATS,AT8PSN/AT9PMN, ATN, AT8SDN, LE3S, LE4S, L8N, LE365S-41 Timers
TC, TCN, TM, TD, TZ, TZN, TK Temperature Controllers
MT4W, MT4Y, MT4N , M4NN Panel Meters
MP5 Tacho/Speed/Pulse meters
SPA Switching Power Supplies
PRDT/PRDWT, PR, PRD/PRDW, PRDCM, PRL, PRS, PRW, PRWL, PRA, PRDAT/PRDAWT, PRCM, PRCML, AS, PS, PSN, PFI Proximity Sensors
BW, BWP, BWPK Door/Area Sensors
BJN, BJ, BA2M-DDT, BEN, BM, BMS, BPS, BR, BS5, BUP/BUD, BX, BYD, BF4R, BTF Photoelectric Sensors
EPM50, E58, EP58, E100H, E80H, E40H, E40HB,E40S, E30S, ENA,ENP, ENC, EP50, E50, E20 Rotary Encoders
PSAN, PSA, PSB Pressure Sensors
BFC, BF5, BF4R, BF4G Fiber optic Sensors
CNE Connectors
AK,AK-G,AK-B, AHK Stepper Motors
KR-5MC,MD2U-ID20, MD2U-MD20, MD2U, MD5-HF14, MD5-HD14, MD5-ND14, MD5-HD14-2X/3X, MD5-HF28 Stepper Motor Drivers
PMC-2HSP, PMC-2B-ISA, PMC-4B-PCI, PMC-HS Motion Controllers
GP-S044 , GP-S057 , GP-S070 , LP-S044 , LP-S070 Graphic / Logic Panels
ARD, SCM-US48I, SCM-38I, SCM-US Field Network Divices
ABS, ACS, AFE, AFS I/O Terminal blocks
UL : (Underwriters Laboratories Organization for Standardization) , UNDERWRITERS LABORATORIES INC.
CTY/CTS/CT, FX/FXH/FXL, FXS, FXY, LA8N Counters
TC, TD, TM, TK, TOS/TOM/TOL, TZ, TZN, TB42, TC3YF, TC3YT, TCN, TA Temperature Controllers
ATS, ATN, AT8SDN, AT8PSN,AT8PMN, LE3S, LE4S, LE7D-2, LE8N, LE7M-2, LE365S-41 Timers
MP5 Pulse Meters
MT4W, MT4Y Panel Meters
MD5-HF14, MD5-HF28 Stepping Motor Drivers
UL : (Underwriters Laboratories Organization for Standardization) UL Listed
ABS, AFL/AFR, AFR, ACS, AFE I/O Terminal Block

Certificate of Information and Communication Equipment

PMC-2HSP-USB, PMC-2HSN-USB, PMC-2B-ISA, PMC-4B-PCI Motion Controllers
SCM-38I, SCM-US48I, SCM-US Field Network Devices
GP-S070, GP-S044, GP-S057, LP-S070, LP-S044 Graphic / Logic Panels
Restriction of Hazardous Substances
BA, BEN, BM, BMS, BPS, BTF, BX, BY, BYD Photoelectric Sensors
BWP20, BWPK25 Door/Area Sensors
BFC Fiber Optic Sensors
حصولات قابل دسترس را طبق درخواست یا نیازهای مشتری جایگزین نمایید. در مورد گواهینامه RoHS لطفا با دفتر مرکزی به ادرس sales@autonics.com تماس حاصل فرمایید