تاکنون ثبت نشده است؟
در صورتی که شناسه و رمز عبور را فراموش نموده اید، در این قسمت کلیک نمایید
فرم درخواست قیمت
فرم درخواست قیمت: همواره از استعلام ارزشمند استقبال نموده و در صورتی که به قیمتی در مورد محصولات اتونیکز نیاز دارید، لطفا فرم درخواست ذیل را پر نمایید در اسرع وقت به شما پاسخ خواهیم داد
شرکت
نام
Password
کشور
ادرس
شماره تلفن
Email
محصولات
توصیف
Autonics Iran Website - Sensor, Proximity Sensor, Photo sensor,Temperature Controller, Counter, Timer
سوئیچ های کنترل
شرکت اتونیکز محدوده وسیعی از محصولات سوئیچ کنترلی را برای امکانات کاربری وسیعی فراهم می اورد. محصولات ما موجب ارتقای کارایی کنترل وسایل صنعتی با کنترل فوق العاده و دوام برجسته ای می شوند
کلید های انتخاب وضعیت
کلیدهای انتخاب کننده، کلیدهای قابل تبدیلی هستند که برای کنترل کاربردهای مورد نیاز تبدیلات خودکار/دستی یا نشان دهندگی بینائی مورد استفاده قرار می گیرد

اهرم کوتاه

سری S2SR-S1/3/5/7  

سوئیچهای انتخابگر اهرم کوتاه Ø22/25 ( غیر تراز)

سری S3SF-S1/3/5/7  

سوئیچهای انتخابگر اهرم کوتاه Ø30 ( تراز)

سری S2SRN-S1/3/5/7/A/C  

سوییچهای انتخابگراهرم کوتاه Ø22/25 (بسط یافته)

سری S2SRN-L1/3/5/7/A/C  

سوییچهای انتخابگر اهرم کوتاه Ø22/25 (بسط یافته/روشن)

سری S3SFN-S1/3/5/7/A/C  

سوییچهای انتخابگر اهرم کوتاه Ø30 (تراز)

سری S3SFN-L1/3/5/7/A/C  

سوییچهای انتخابگر اهرم کوتاه Ø30 (تراز/روشن)

سری S16SR-S  

Ø16 Selector Switches

سری S16SR-L  

Ø16 Selector Switches

سری S16SRS-L  

Ø16 Selector Switches

سری S16SRS-S  

Ø16 Selector Switches

سری S16SRT-S  

Ø16 Selector Switches

سری S16SRT-L  

Ø16 Selector Switches
اهرم بلند

سری S2SR-S2/4/6/8  

سوئیچهای انتخابگر اهرم بلند Ø22/25 ( غیر تراز)

سری S3SF-S2/4/6/8  

سوئیچهای انتخابگر اهرم بلند Ø30 ( تراز)

سری S2SRN-S2/4/6/8/B/D  

سوییچهای انتخابگر اهرم بلند Ø22/25 (بسط یافته)

سری S2SRN-L2/4/6/8/B/D  

سوییچهای انتخابگر اهرم بلند Ø22/25 (بسط یافته/روشن)

سری S3SFN-S2/4/6/8/B/D  

سوییچهای انتخابگر اهرم بلند Ø30 (تراز)

سری S3SFN-L2/4/6/8/B/D  

سوییچهای انتخابگر اهرم بلند Ø30 (بسط یافته/روشن)